Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุมัติประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ภาค ก และ ภาค ข)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกการรับมอบอุปกรณ์กีฬา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 – 31 สิงหาคม พ….

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

โครงการรณรงป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อระบบทางเดือนหายใจ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

Continue Reading...