Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 – 31 สิงหาคม พ….

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการฝึกอบรมการผลิตและใ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 25…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายดิรันดร ฮังชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บึงทวาย เข้าร่วมงาน “วันดินโลก ปี 2566” ณ หมู่ที่ 1 บ้านบึงทวาย โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฏิ์ โสมปัดทุม นายอำเภอเต่างอย เป็นประธาน เปิดงานวันดินโลก ปี 2566 พร้อมชมนิทรรศการ และร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านบึงทวาย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายนิรันดร ฮังชัย นายก อบต.บึงทวาย มอบหมายให้นายศรชัย นัยบุตร รองนายก พร้อมคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และ เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองน้ำคำ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงท…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย นำโดย นายดิรันดร ฮังชัย นายกฯ พร้อมทีมผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย นำโดย ท่านนายกฯ ทีมผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ มอบทรายอะเบท น้ำยาสำหรับพ่นหมอกควันพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ ให้กับ รพสต.บ้านดงหลวง เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้านของเขตตำบลบึงทวาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...