กองสวัสดิการสังคม

ผอ.กองสวัสดิการ

นายอมร เมาะราษี
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายสิทธิไชย อัตรศรี
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวนงลักษณ์ ศรีพลพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานพัฒนาชุมชน

admin

Share: