วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์และพันธกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตการเกษตร พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่หลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำการเกษตร
2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่
3.ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
4.สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชุมให้น่าอยู่
5.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพื่อการผลิตด้านการเกษตร
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเพื่อการเกษตร
7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
8. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
9.ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน มีอาหารปลอดภัย
10.ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
11.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง
12.ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
13. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
14. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
15.ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล(คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
17. ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
18.ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน
19.ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร
20.ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
21.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น

admin

Share: