อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

 อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามมตรา 66 , 67 และ 68  
แห่ง 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

  • อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
  • รัฐธรรมนูญ
Share: