คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

รูปภาพ1

นายดิรันดร  ฮังชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
098-4936562

นายศรชัย  นัยบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
085-6070547

น.ส.ลักขณา  บุตรแสนคม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

085-6092320

นางสาวมะลิวัลณ์ ครุธแสง
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

097-3191653

นางรุ่งรัชนี วิสามารถ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
093-9749356

นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
098-9989145

Share: