งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กค

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กย

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตค

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พค

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มิถุนา

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีนา-เมษา

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สค

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพ

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตค61

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พค

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย ธค61

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มค

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมษา1

สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมษา2

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1-3

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1-3

admin

Share: