พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

1. คู่มือสำหรับประชาชนในการชำระภาษีต่าง ๆ

2.คู่มือสำหรับประชาชนของกองช่าง ในการขอหนังสือรับรองก่อสร้าง ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานี
บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ๒,๓ 
 และ ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

การอำนวยความสะดวกของทางราชการ

admin

Share: