Posted in กิจการสภา

ประกาศ

รายละเอียดการจ่ายขาดเงินส…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

ภาพการประชุม

การประชุมประจำเดือน พนักง…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

คำแถลงนโยบายของนายดิรันดร ฮังชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยส…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

การเรียกประชุมสภาสมัยวิสา…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสา…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภา สมัยสา…

Continue Reading...