Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุมัติประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ภาค ก และ ภาค ข)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกการรับมอบอุปกรณ์กีฬา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผช.ธุรการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

Continue Reading...