ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

1.1 ประกาศจัดตั้งกลุ่มพนักงานส่วนตำบล เพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน

1.2 ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลบึงทวาย เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน

4. รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

บันทึกรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

-บันทึกรายงานผลการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

5. มาตรการป้องกันการรับสินบน

6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 

admin

Share: