Posted in งานพัฒนาชุมชุน

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด…

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาชุมชุน

ภาพกิจกรรมต่างๆ

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาชุมชุน

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ปี พ.ศ.2566 ปี พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาชุมชุน

โครงการในความรับผิดชอบ

โครงการในความรับผิดชอบ ปี…

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาชุมชุน

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ

ปี พ.ศ.2566 ปี พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาชุมชุน

ฐานข้อมูลเด็กแรกเกิด

ปี พ.ศ.2566 ปี พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาชุมชุน

ฐานข้อมูลผู้พิการ

ปี พ.ศ.2567 ปี พ.ศ.2566 ป…

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาชุมชุน

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

ปี พ.ศ.2567 ปี พ.ศ.2566 ป…

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาชุมชุน

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่…

Continue Reading...