หัวหน้าส่วนราชการ

S__10371207

นางรุ่งรัชนี วิสามารถ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
093-9749356

นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
098-9989145

น.ส.กรรณิกา สกุลไกรกัณหา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
093-5640836

นางสิริรัตน์ บัณฑิตถาวร
หัวหน้าสำนักปลัด
062-4328881

น.ส.พัชรินทร์ พรหมสาขาฯ
ผู้อำนวยการกองคลัง
064-2031056

นายสายัณห์ สมสวัสดิ์
อำนวยการกองช่ง
064-6132526

นางสาววรรณพร ศิริมาศ
ผู้อำนวยกองการศึกษา ฯ
093-3698239

นายอมร เมาะราษี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
086-2358721

นายศักดิวันตร์ หงษ์เกตุ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
061-5259965

Share: