หัวหน้าส่วนราชการ

no-profile-image-1

ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล
รองปลัด รักษาการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
098-9989145

น.ส.กรรณิกา สกุลไกรกัณหา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
093-5640836

นางสิริรัตน์ บัณฑิตถาวร
หัวหน้าสำนักปลัด
062-4328881

น.ส.พัชรินทร์ พรหมสาขาฯ
ผู้อำนวยการกองคลัง
064-2031056

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกองช่ง

นางสาววรรณพร ศิริมาศ
ผู้อำนวยกองการศึกษา ฯ
093-3698239

นายอมร เมาะราษี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
086-2358721

นายศักดิวันตร์ หงษ์เกตุ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
061-5259965

admin

Share: