ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…ระบบงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก… 


โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์   
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
 

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)


แบบรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเอง (ป.ต.อ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ระบบบันทึกข้อมูลอัตรากำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 


ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)


เข้าชม : 332

Share: