Posted in บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน

ยื่นแบบฯ-ผ่านอินเทอร์เน็ต…

Continue Reading...
Posted in บริการ

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

Continue Reading...
Posted in บริการ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้ง อบต.บึงทวาย พ.ศ. 2539

Continue Reading...
Posted in บริการ อื่นๆ

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

1. คู่มือสำหรับประชาชนในก…

Continue Reading...
Posted in บริการ อื่นๆ

อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

 อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตาม…

Continue Reading...
Posted in บริการ อื่นๆ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ…

Continue Reading...
Posted in บริการ อื่นๆ

ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไ…

Continue Reading...
Posted in บริการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บึงทวาย

โครงสร้างการบริหารกองทุนห…

Continue Reading...