Posted in อื่นๆ

แผนงานเคหะและชุมชน

ขั้นตอนการขออนุญาติก่อสร้…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประเพณีผีหมอ

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันไข้เลือดออก…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

แผนและความก้าวหน้าในการดำ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

โครงการในความรับผิดชอบ ปี พ.ศ.2567

รายงานผลการดำเนินการโครงก…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

คู่มือประชาชนบึงทวาย ร้องทุกข์ร้องเรียน

ร้องทุกข์ร้องเรียน คู่มือ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

โครงการในความรับผิดชอบ ปี พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมอาชีพและกา…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะส…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

งานควบคุมโรค

รายงานผลโครงการรณรงค์ป้อง…

Continue Reading...