กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บึงทวาย

โครงสร้างการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (ชุดปัจจุบัน)

2. คณะอนุกรรการกองทุนฯ (ชุดปัจจุบัน)

3. คณะอนุกรรมการฯ ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

4. ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน กองทุนฯ อบต.บึงทวาย ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

https://www.obt.nhso.go.th/obt/news    (เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

ระเบียบ/กฎหมาย ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

ระเบียบ/กฎหมาย กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)

ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เอกสาร/คู่มือ

Share: