Posted in งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

การโอนงบประมาณ

โอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป …

Continue Reading...
Posted in งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง…

Continue Reading...
Posted in งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

แผนบริหารความต่อเนื่อง

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน…

Continue Reading...
Posted in งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานการประชุมสภาฯ

Continue Reading...
Posted in งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย…

Continue Reading...
Posted in งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามน…

Continue Reading...
Posted in งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานการติดตามและประเมิน…

Continue Reading...
Posted in งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

แผนการดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประ…

Continue Reading...
Posted in งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256…

Continue Reading...