Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

โอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานงบการเงิน รอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

โอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

โอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

โอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

โอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

โอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

Continue Reading...