วันที่ 30 เมษายน 2567 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายดิรันดร ฮังชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความรู้และพฤติกรรมที่ดีให้กับประชาชน ผู้นำชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) ที่เกิดขึ้นในชุมชน มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 60 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก, ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลบึงทวาย

Admin

Share: