วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เข้าร่วม โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน จังหวัดสกลนคร ครบวงจรมุ่งสู่เมือง สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตามนโยบายการจัดการมูลฝอยในชุมชน “จังหวัดสะอาด”จังหวัด สกลนคร โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฯ นำขยะอันตราย จากจุดรวบรวมขยะอันรายของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย นำไปยังจุดรวบรวม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร เพื่อไปกำจัดให้ถูกต้องตามแนวทางต่อไป ซึ่งปริมาณขยะอันตรายทั้งหมด 65 กิโลกรัม ประกอบด้วย หลอดไฟ 53 กิโลกรัม, ถ่านไฟฉาย 10 กิโลกรัม, และอื่น ๆ 2 กิโลกรัม

Share: