องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย นำโดย ท่านนายกฯ ทีมผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ มอบทรายอะเบท น้ำยาสำหรับพ่นหมอกควันพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ ให้กับ รพสต.บ้านดงหลวง เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้านของเขตตำบลบึงทวาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

admin

Share: