โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นางรุ่งรัชนี  วิสามารถ      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ให้แก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลบึงทวาย และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมอบรม         การให้ความรู้การเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง และกิจกรรมศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ เพิ่มพูนทักษะ สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบึงทวาย และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน

กองส่งเสริมการเกษตร

Share: