โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567โดย นายดิรันดร  ฮังชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ                นายศักดิ์รันด์  หงษ์เกตุ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ            โดยจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบึงทวาย เพื่อให้เกษตรกรมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ด สามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

– กิจกรรมที่ 1 บรรยายให้ความรู้

– กิจกรรม ที่ 2 สาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และแบบกองเตี้ย

กองส่งเสริมการเกษตร

 

admin

Share: