ร่วมกัน…ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด จากผลการวิจัยที่พบว่าร้อยละ 50-60 ของภาวะคลอดก่อนกำหนดเกิดในหญิงตั้งครรภ์ที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตระหว่างการตั้งครรภ์ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดไม่ให้ เกิดขึ้นกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ็ทุกคน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในปีพ.ศ. 2565คณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจึงได้จัดทำองค์ความรู้สำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสร้างความตระหนักและเน้นย้ำถึงอันตรายของ การคลอดก่อนกำหนดและที่สำคัญคือพฤติกรรมเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงขณะตั้งครรภ์

admin

Share: