วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายดิรันดร ฮังชัย ประธานคณะกรรมการ กองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ปี 2565 (ไตรมาสที่ 3) เพื่อเป็นการติดตาม การดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ของโครงการแต่ละโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ทั้ง 27 โครงการ ผู้เข้าเข้าร่วมประชุมประ กอบด้วยคณะกรรมการ และค ณะอนุกรรมการ กองทุน หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย จำนวนทั้งสิ้น 26 คน ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

Share: