วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย สนับสนุนวัสดุ ในงานป้องกันและควบคุมโรคโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย ทรายอะเบท, น้ำยาพ่นหมอกควัน, ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการดำเนินโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบึงทวาย ปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งจัดการ สิ่งแวดล้อมในบ้าน และชุมชน ให้เหมาะสม ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยนายดิรันดร ฮังชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบีงทวาย เป็นผู้มอบวัสดุในงานป้องกัน และควบคุมโรคโรคไข้เลือดออก ให้โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวงใน ดำเนินงานต่อไป

Share: