โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายดิรันดร  ฮังชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย มอบหมาย นางลักขณา  บุตรแสนคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชพรรณ สมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร

admin

Share: