โครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ได้จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร โดย นายดิรันดร  ฮังชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายศักดิ์รันด์  หงษ์เกตุ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบึงทวาย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิต และใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

– กิจกรรมที่ 1 บรรยายให้ความรู้

– กิจกรรม ที่ 2 สาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ

กองส่งเสริมการเกษตร

 

Share: